ਕੀ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ?

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਓ।

ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਰਿਕਵਰੀ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰੋ