ನಿಮ್ಮ Google ಖಾತೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿ

ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಖಾತೆ

ಒಂದು ಉಚಿತ ಖಾತೆಯಿದ್ದರೆ ಸಾಕು, ನೀವು Google ನ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.

ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಿರಿ

ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಯೂ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವಿರೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ.