ਆਪਣਾ Google ਖਾਤਾ ਬਣਾਓ

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਬੱਸ ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ

ਇੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਖਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ Google ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਭ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ

ਡੀਵਾਈਸਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਦਲੀ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।