បង្កើត​គណនី Google របស់​អ្នក

គណនី​មួយ​គឺ​គ្រប់គ្រាន់​សម្រាប់​​អ្វី​ដែល​អ្នក​ត្រូវ​ការ

គណនីឥតគិតថ្លៃតែមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើសេវាកម្មគ្រប់យ៉ាងរបស់ Google

យក​វា​ទាំង​អស់​ជាមួយ​អ្នក

ប្ដូរ​​រវាង​ឧបករណ៍​ និង​វិល​មក​កន្លែង​​ដែល​អ្នក​បាន​ឈប់។