നിങ്ങളുടെ Google അക്കൗണ്ട് സൃഷ്‌ടിക്കുക

നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായി ഒരൊറ്റ അക്കൗണ്ട്

ഒരൊറ്റ സൗജന്യ അക്കൗണ്ട് നിങ്ങളെ Google-ൽ എല്ലായിടത്തേക്കും പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നു.

എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഒപ്പം കൊണ്ടുപോകൂ

ഉപകരണങ്ങൾക്കിടയിൽ മാറുക, നിങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ചിടത്തുനിന്ന് തുടരുക.